Bezit van aandelen: Raad verduidelijkt onafhankelijkheidsbeginsel

Geachte confrater,

Het is verboden om controleopdrachten (assurance) uit te voeren voor een vennootschap waarin u of uw vennootschap een deelneming bezit. Dat wist u allicht al.

Voor de fiscale opdrachten en accountancyopdrachten anders dan een controleopdracht, dient u eveneens rekening te houden met de onderstaande regels van onafhankelijkheid.

Sommige IAB-leden zijn aandeelhouder in of vennoot van een patrimoniumvennootschap. Sommige bezitten een deelneming in een onderneming.

Tijdens zijn zitting van 9 januari 2018 heeft de Raad een beslissing genomen in twee individuele dossiers [1]. Daarmee worden de onafhankelijkheidsregels in beide situaties nogmaals verduidelijkt.

Voor een eerste dossier vindt de Raad dat een lid van het Instituut de boekhouding kan voeren en de fiscale verplichtingen kan vervullen voor rekening van zijn patrimoniumvennootschap.

In dat geval beslist de Raad echter dat de onafhankelijkheid dit lid ertoe noopt om afstand te doen van deze opdrachten zodra een conflictsituatie ontstaat met de andere vennoten van de patrimoniumvennootschap.

In een tweede dossier heeft de Raad duidelijkheid gebracht over de onafhankelijkheid van een extern lid dat aandelen bezit in verschillende ondernemingen, waarvan hij geen mandaat als bestuurder of zaakvoerder uitvoert.

Ten aanzien van dit lid past de Raad de volgende principes toe:

Wanneer de deelneming [2] van het lid minder dan de helft van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigt, dan kan hij persoonlijk de boekhoudkundige diensten, het opstellen van de jaarrekening of de bijstand of vertegenwoordiging in fiscale materies [3] niet factureren.

In dat geval kunnen deze opdrachten echter worden gefactureerd door zijn kantoor, op voorwaarde dat de opdrachten effectief worden uitgevoerd door een vennoot en dat het lid, dat een deelneming bezit, effectief afstand heeft genomen van deze uitvoering.

Als de deelneming van het lid meer dan de helft van de stemrechten in een vennootschap vertegenwoordigt, dan kan de onafhankelijkheid van de vennoot binnen datzelfde kantoor niet tot een aanvaardbaar niveau herleid worden. Dat betekent dat de opstelling van de jaarrekeningen of de uitvoering van fiscale opdrachten voor deze vennootschap niet kunnen worden gefactureerd door het kantoor van het lid dat deze deelneming bezit.

Met confraternele groeten,
Benoît Vanderstichelen - Voorzitter
Bart Van Coile  - Ondervoorzitter

[1] Deze beslissingen binden de Raad niet in andere dossiers.
[2] In de zin van artikel 13 van het Wetboek van vennootschappen, i.e. het bezit van meer dan 10 % van de maatschappelijke rechten.
[3] Onder voorbehoud van het financieel belang van de deelneming.

   Tags

   • Controleopdracht
   • Deontologie
   • Patrimoniumvennootschap
   • Raadsbeslissing
   • Annual accounts
   • Independence