Stage 2.0: nog werk op de plank

Waarschijnlijk ook ten gevolge van COVID-19 is het wat aan de aandacht van de wereld ontsnapt, we vieren dit jaar namelijk de 575ste geboortedag van Luca Pacioli.

Het is dan ook passend dat we in dit heugelijke jaar weldra een belangrijke stap zullen zetten in de organisatie van het beroep.
In het tijdperk waarin Luca Pacioli zijn belangrijke bijdrage leverde aan de boekhoudwetenschap, waren er nog geen Instituten of hogescholen en beruste de vorming tot accountant op de toevallige wil van een persoon om zijn kennis door te geven aan een volgende generatie. Met de oprichting van de Instituten werd die factor toeval vervangen door het concept stage. Stage werd de manier waarop jongeren na hogere studies het beroep in de praktijk aanleerden.

In de “oude” wetgeving, nl. de wet van 22 april 1999, was er natuurlijk ook al sprake van een stage doch deze werd eerder summier behandeld door enkel een aantal essentiële elementen, zoals de duur van de stage of het principe van een praktisch bekwaamheidsexamen op het einde van de stage, te vermelden.

In de ITAA-wet van 17 maart 2019 vinden we niet alleen die essentiële elementen met betrekking tot de stage terug, maar wordt door de wetgever ook aandacht besteed aan de taak en rol van de Stagecommissie in het verloop van de stage. Op basis van een advies van de Raad van het Instituut werd het stagereglement uitgeschreven: het KB van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en de belastingadviseurs.

Belangrijk is thans het gegeven dat de opdrachten van de Stagecommissie thans in de wet (artikel 17 van de wet van 17 maart 2019 ) zelf werden opgenomen en dit zoals voor alle andere organen van het instituut. De taken van de Stagecommissie zijn de volgende:
 1. de organisatie van het toelatingsexamen;
 2. het verlenen van vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het toelatingsexamen;
 3. het goedkeuren van stageovereenkomsten en het toezicht op de stage;
 4. de organisatie van het bekwaamheidsexamen;
 5. het organiseren van tussentijdse proeven;
 6. de organisatie van de bekwaamheidsproef voor onderdanen van een andere lidstaat;
 7. het verlenen van een vrijstelling van de stage of een inkorting van de stageduur voor de natuurlijke personen die een relevante beroepservaring van zeven jaar kunnen voorleggen;
 8. het selecteren van personen die de examenvragen voor het toelatingsexamen en het bekwaamheidsexamen opstellen en verbeteren;
 9. een voorstel van een examenreglement voor respectievelijk het toelatingsexamen en het bekwaamheidsexamen ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van het Instituut.
Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat de Stagecommissie een centrale rol zal hebben in het leven van de ITAA-stagiair.
Om deze rol te kunnen vervullen is een gedegen structuur nodig binnen de Stagecommissie, maar ook binnen het ITAA zelf. Om bij de inwerkingtreding van de wet vooraf te zijn, werd reeds een basisstructuur uitgewerkt in functie van de opdrachten die de wetgever aan de Stagecommissie heeft toevertrouwd.

Uit de tekst van de wet blijkt dat er twee grote werven zijn binnen de Stagecommissie: de stage en de examens.In deze structuur zullen de medewerkers van het Instituut samenwerken met de leden van de Stagecommissie.

Deze structuur verandert natuurlijk niets aan de essentie van de stage, namelijk: “Onder leiding van een stagemeester volgt de kandidaat een opleiding om te leren hoe een kantoor moet georganiseerd worden ten dienste van de cliënt, in relatie met de andere beroepsboefenaars alsook de bevoegde autoriteiten, en hoe het beroep wordt uitgeoefend binnen het wettelijk, reglementair en normatief kader, met inbegrip van de deontologische regels en de antwitwaswetgeving. “ (Memorie van toelichting bij de wet van 17 maart 2019).

Maar “Niet iedereen is geschikt en bekwaam om op een professionele en kwaliteitsvolle manier boekhoudkundige en fiscale dienstverlening aan te bieden. Door de verregaande digitalisering verdwijnen routinematige boekhoudkundige taken zoals cijferwerk, facturatie en terugkerende rapporteringen. Ondernemingen – maar ook particulieren – verwachten van de accountants een meer gespecialiseerde dienstverlening waarbij het niet langer volstaat om enkel reguliere basisdiensten aan te bieden van het voeren van een boekhouding, een belasting- en btw-aangifte in te vullen en de jaarrekening op te stellen en neer te leggen. Naast het meegroeien met de digitalisering van het beroep wordt van de accountant veeleer verwacht dat hij maatwerk aanbiedt voor specifieke boekhoudkundige en fiscale problemen waarmee de cliënt vandaag en in de toekomst nog meer geconfronteerd zal worden en dit binnen een professionele context die alsmaar complexer en internationaler wordt “. (Memorie van toelichting bij de wet van 17 maart 2019).

Zoals in de memorie van toelichting terecht wordt opgemerkt is het beroep volop aan het veranderen en dit betekent dat een doelstelling zoals “de kandidaten voor te bereiden op uitoefening van de activiteiten” of “ hen de mogelijkheid te bieden zich te vormen op het vlak van de beroepspraktijk en de plichtenleer” (zoals omschreven in de huidige stagereglementen) anno 2020 op een heel andere manier zal moeten worden ingevuld dan pakweg 10 jaar geleden. Ook pandemiën zoals COVID-19 hebben een impact op de stage en noodzaakte ons reeds om de wijze van vorming te herzien.

De rol van de Stagecommissie zal er dus niet alleen zijn als beheerder van de stagedossiers of organisator van de examens, maar ook één die de beroepsbeoefenaars van en voor de toekomst zal klaarstomen.

Rome werd niet op één dag gebouwd en dat zal voor de stage 2.0 niet anders zijn. De seminars voor stagiairs onder de vorm van een webinar waren al een eerste stap maar zeker niet de laatste die zal gezet worden richting stage 2.0 .
Via deze rubriek zullen wij u binnenkort niet alleen informeren over de samenstelling van de ITAA Stagecommissie, maar onder andere ook over het nieuwe stagereglement en zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen inzake de stage 2.0.

   Tags

   • ITAA
   • Koninklijk besluit
   • Regelgeving
   • Reglement
   • Stage