Actualisatie van het e-loket voor de AWW-compliancefuncties

De nieuwe AWW-norm die werd uitgevaardigd in toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld kreeg de definitieve goedkeuring van de minister bevoegd voor Economie en is van toepassing op alle economische beroepen.

Het moment is aangebroken om te denken aan de functies van verantwoordelijke op het hoogste niveau en die van AMLCO. U zal deze binnenkort in uw kantoor moeten aanstellen.

Deze aanstellingen zijn voor alle kantoren verplicht, en dit ongeacht het aantal beroepsbeoefenaars in het kantoor (de regel van 10 beroepsbeoefenaars werd opgeheven)
In toepassing van de antiwitwaswetgeving die vroeger van toepassing was, moest in het e-loket tot op heden slechts één verantwoordelijke voor de toepassing van de wet worden vermeld (of niemand als uw kantoor uit minder dan 10 beroepsbeoefenaars bestond).

Momenteel actualiseert het Instituut het e-loket zodat u in uw kantoor de personen kan aanstellen die de nieuwe verplichte compliancefuncties uitoefenen: de verantwoordelijke op het hoogste niveau[1] en de AMLCO[2]. Zodra het e-loket operationeel is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en zal u er deze gegevens zeer snel kunnen invoeren rekening houdend met de hieronder meegedeelde inlichtingen.

Om u te helpen bij uw keuze van de verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau en/of uw AMLCO('s), houdt u het best rekening met de volgende aanwijzingen:

1. Als u in uw kantoor 10 beroepsbeoefenaars of meer heeft
 • U kan een stagiair nooit aanstellen als verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau, noch als AMLCO.
 • De functies van verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau en van AMLCO moeten door twee verschillende personen worden uitgeoefend[3].
 • De AMLCO is in principe een beroepsbeoefenaar. Maar afhankelijk van de structuur, de organisatie en de grootte van het kantoor, kan de functie van AMLCO door een andere persoon dan een beroepsbeoefenaar worden uitgeoefend voor zover deze persoon voldoende bekwaam is (zoals beschreven in artikel 9, §2 AWW) om deze functie uit te oefenen.
 • Als u dat wenst, kan u meer dan één AMLCO aanstellen.
2. Als u in uw kantoor minder dan 10 beroepsbeoefenaars heeft
 • U kan een stagiair nooit aanstellen als verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau, noch als AMLCO.
 • De functies van verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau en AMLCO mogen door dezelfde persoon worden uitgeoefend.
 • Gesteld dat de functies van AMLCO en van verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau door dezelfde persoon worden uitgeoefend, moet die persoon een beroepsbeoefenaar zijn die een natuurlijk persoon is.
 • Als u dat wenst kunt u twee verschillende personen aanstellen om de functies uit te oefenen van verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau en van AMLCO. In dat geval gelden de regels die hierboven in punt 1 werden toegelicht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Verantwoordelijke op het hoogste niveau: lid van het bestuursorgaan of van de effectieve leiding die belast is met het toezicht op de tenuitvoerlegging en de naleving van de AWW-bepalingen.
[2] AMLCO: persoon belast met het toezicht op de tenuitvoerlegging van de interne procedures, de analyse van atypische verrichtingen, het opstellen van verslagen (verdachte transacties en jaarlijks activiteitenverslag), de meldingen aan de CFI en de sensibilisering en de opleiding van het personeel.
[3] Om het aantal beroepsbeoefenaars in uw kantoor te tellen, moet u rekening houden met de externe leden van het BIBF, het IAB en het IBR, met inbegrip van de externe stagiairs.

   Tags

   • Antiwitwassen van geld
   • Compliance
   • E-loket