CORONAVIRUS – INFORMATIEDOCUMENT WERKGEVERS

Wat kan ik doen om mijn werknemers te beschermen tegen het virus?
Via de pers en sociale media doen allerlei geruchten de ronde. Veel mensen worden hier bang van en versterken dat gevoel bij elkaar. Doe daar niet aan mee, maar informeer jezelf via www.info-coronavirus.be. Die website is speciaal opgezet door de overheid en brengt je een objectieve, up-to-date stand van zaken.

Voor 99% van alle bedrijven en organisaties is het risico vandaag erg klein. Er is dus geen reden tot paniek. Wel kan je werknemers vragen om bijzondere aandacht te besteden aan hygiëne. Frequent handen wassen, niezen op je bovenarm en niet in je handen, papieren zakdoeken onmiddellijk in de vuilbak werpen na gebruik, direct contact vermijden met mensen die hoesten of niezen …

Momenteel kunnen leveranciers de vraag naar mondmaskers en alcoholgel niet meer bijhouden. Toch zijn dat geen wondermiddelen en voor de meeste mensen helpen ze ook weinig. Alleen patiënten die besmet zijn met het virus dragen best een masker om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Ook zorgpersoneel dat werkt met corona-patiënten en werkt in de omgeving waar corona-patiënten worden behandeld, hebben baat bij het dragen van een masker. Maar voor de doorsnee werknemer is het weinig effectief. Het is dan ook belangrijk dat de mondmaskers in de eerste plaats gereserveerd blijven voor patiënten en zorgpersoneel.

Mijn werknemer is besmet
Wanneer jouw werknemer besmet geraakt met het coronavirus kan je dit als een gewone arbeidsongeschiktheid behandelen. De werknemer heeft dus recht op gewaarborgd loon volgens de normale spelregels. Indien hij of zij na afloop van de periode van het gewaarborgd loon nog steeds arbeidsongeschikt zou zijn, is er de ZIV-uitkering om het inkomensverlies op te vangen.

Meer informatie over de rechten en verplichtingen in het kader van een gewone arbeidsongeschiktheid kan u hier vinden: https://employment.belgium.be/en/node/4173

Mijn werknemer kan niet komen werken wegens quarantaine of een geschrapte vlucht
In dit geval is de werknemer zelf niet ziek. Het gaat dus niet om een gewone arbeidsongeschiktheid.

De werknemer zal wel niet in de mogelijkheid zijn om zijn of haar arbeidsovereenkomst uit te voeren. Deze is geschorst omwille van overmacht. De werknemer moet de werkgever hier zo snel mogelijk van verwittigen. Er is geen recht op gewaarborgd loon. Om toch betaald te worden voor de dagen de werknemer niet komt werken kan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer afgesproken worden om openstaande vakantiedagen (over overuren/recuperatiedagen) op te nemen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer van de RVA een uitkering krijgen wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge van overmacht. De aanvraag hiervoor gebeurt door de werkgever.

Meer informatie over de rechten en verplichtingen tussen werknemer en werkgever kan u hier vinden: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Meer informatie over de aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan u hier vinden: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update

Mijn werknemer durft niet naar het werk te komen
Het is normaal dat werknemers die frequent in contact komen met derden (patiënten, klanten, bezoekers …) ongerust zijn. Ze weten immers niet altijd wie ze voor zich hebben en of die persoon mogelijk is besmet. Toch is die bezorgdheid geen geldige reden om thuis te blijven van het werk.

Maar het zou onverstandig zijn om de bezorgdheid bij je werknemers zomaar naast je neer te leggen. Begin dus met je werknemers actief aan te sporen tot een goede hygiëne rond handen wassen en hoesten. Eventueel kan je derden (patiënten, klanten, bezoekers …) vragen om hetzelfde te doen.

Zit de schrik er echt in, en blijft de werknemer thuis? Dan tref je beter een regeling. Misschien kan je werknemer (onbetaald) verlof aanvragen of inhaalrust opnemen?

Terugkeer van een werknemer uit verdacht gebied
De werkgever kan een werknemer niet op eigen houtje verbieden om opnieuw aan het werk te gaan. Hij kan ook geen medisch attest vragen dat bevestigt dat de werknemer niet besmet is.

Gelet op de verplichting van de werkgever om als een goed huisvader erover waken dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer, zal hij uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen bepaalde maatregelen kunnen nemen. Zo zal de werkgever in overleg met de werknemer kunnen beslissen om het werk tijdelijk anders te organiseren (b.v. thuisarbeid of telewerk, gebruik van andere lokalen, …).

De werkgever kan de kennelijk zieke werknemer vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere werknemers naar huis te gaan om uit te zieken en hem aanraden om zich te laten verzorgen. De werkgever kan, indien hij van oordeel is dat de toestand van de werknemer de risico’s die verbonden zijn aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt, contact opnemen met de arbeidsarts, die dan oordeelt of het noodzakelijk is de werknemer aan een gezondheidsbeoordeling bij hem te onderwerpen. De werknemer dient hier dan onverwijld gevolg aan te geven.

Sowieso moeten techniekers, handelsreizigers of andere werknemers die terugkeren van een (zakelijke) reis naar een risicogebied hun gezondheidstoestand goed opvolgen. Zodra zij last krijgen van symptomen als koorts, kortademigheid en/of infectie van de luchtwegen, blijven ze het best thuis en nemen ze telefonisch contact op met de huisarts. Op de website van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) staat trouwens een zelftest waarmee je jezelf kan screenen op het coronavirus.
Stuur de werknemer in kwestie nooit naar de spoedafdeling van het ziekenhuis of naar het kabinet van de huisarts. Dat om de kans op verdere verspreiding van het virus te vermijden. De huisarts zal verdere stappen zetten volgens een vaste noodprocedure opgezet door de overheid.

Meer informatie over de rechten en verplichtingen tussen werknemer en werkgever kan u hier vinden: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Belangrijke negatieve impact op het bedrijf:

Tijdelijke werkloosheid
Ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de import uit China of andere risicogebieden, kunnen logistieke problemen ondervinden door de gestremde handelsactiviteiten en goederenstromen. Weegt dat zwaar door en kan je je werknemers niet aan het werk houden, dan kan je een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Raakt je onderneming economisch en financieel in de problemen door het coronavirus, bijvoorbeeld door een scherpe daling in het aantal klanten en/of bestellingen? Dan kan je een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Je wordt dan erkend als een onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden.

Meer informatie over het aanvragen van tijdelijke werkloosheid bij de RVA kan je hier vinden: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

Uitstel van betaling
Werkgevers die er (tijdelijk) niet in slagen hun sociale bijdragen te betalen, kunnen onder een aantal voorwaarden uitstel van betaling krijgen. De RSZ maakt dan in overleg met de werkgever een afbetalingsplan op.

Meer informatie hierover kan u hier vinden: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/betalingen#Uitstel_van_betaling

   Tags

   • Veiligheid
   • Virus
   • Werknemers