Regeerakkoord: het ITAA verheugt zich over doelstelling van vereenvoudiging en roept op tot spaarzaam inzetten van fiscaliteit als stimulus


Het ITAA verheugt zich over de totstandkoming van een ambitieus regeerakkoord met stevige engagementen om het ondernemersvertrouwen te versterken, in het bijzonder de engagementen over de vereenvoudiging en het fiscaal pact. Het ITAA roept precies op om in te zetten op vereenvoudiging in plaats van op een overmatig gebruik van de fiscaliteit als hefboom om andere maatschappelijke doelstellingen te bereiken, in het bijzonder op het gebied van relance, klimaatbeleid, fraudebestrijding en eerlijke belastingen, omdat dit anders contraproductief zou werken.

Vereenvoudiging als hefboom voor het bereiken van de regeringsdoelstellingen.
Relance
In het kader van het antwoord op de crisis werden in recordtempo tal van steunmaatregelen genomen, wat lovenswaardig is. Het aantal maatregelen, hun complexiteit en hun diversiteit fnuikt echter de doeltreffendheid ervan: de ondernemer moet zich ook in tijden van crisis kunnen richten op zijn activiteit in plaats van te moeten informeren naar uitzonderingen op de steunmaatregelen. Momenteel voeren heel wat ondernemingen, accountantskantoren en belastingadviseurs een helse race tegen de klok om steun te verkrijgen terwijl ze de termijnen van de bestaande fiscale en sociale verplichtingen trachten na te leven. Het ITAA staat positief tegenover de benoeming van een staatsecretaris van Relance en roept hem op tot overleg met de spelers in de praktijk voor een snelle uitweg uit de crisis.
Fraudebestrijding, eerlijke belastingen en fiscale stimulansen voor het milieubeleid
Een eenvoudige en ondubbelzinnige regelgeving biedt meer rechtszekerheid en beperkt de fiscale instrumentering. Het engagement over de geleidelijke uitdoving van de bijzondere regimes en uitzonderingen is van het grootste belang. Een eenvoudiger fiscaliteit vergt bovendien minder middelen van de ondernemingen, maar ook van de FOD bij de controle op de correcte toepassing ervan. Een eenvoudige fiscaliteit is per definitie een stuk toegankelijker voor alle burgers. We zijn ongerust over het aantal dossiers waar de fiscaliteit bedoeld is om als hefboom naar verandering te worden gebruikt. Wanneer men te zwaar inzet op de fiscaliteit om maatschappelijke doelstellingen te bereiken kan dit ongewenste effecten hebben.
Administratieve lasten en digitalisering
De getoonde bereidwilligheid op het gebied van digitalisering en vermindering van administratieve lasten is waardevol, maar er ontbreken engagementen over concrete investeringen. Er moet eindelijk dringend werk worden gemaakt van het principe “only-once”, van de bekendmaking van een duidelijk uniek portaal, dat klantgericht is, voor de burgers en de ondernemers, dat toegang verschaft tot uniforme informatie afgezien van de verschillende bevoegdheidsniveaus en overheidsdiensten. De overstap naar de digitalisering van steeds meer overheidsdiensten mag het voor de burger niet complexer maken. Om dit te bereiken zijn er grote investeringen nodig om de kwaliteit van de onderliggende structuren te verbeteren, in het bijzonder bij de FOD Financiën. De uitwisseling van gegevens tussen de FOD’s Financiën, Justitie, Economie en Sociale Zekerheid zou in het bijzonder ogenblikkelijk moeten plaatsvinden.
Grote hervorming en fiscaal pact
Het ITAA juicht de ambitie toe van het fiscaal pact met wederzijdse verplichtingen om het vertrouwen tussen overheidsdiensten en ondernemers te doen groeien. De accountants en belastingadviseurs, spelen door hun bevoorrechte positie bij de ondernemers een belangrijke rol bij de groei van die vertrouwensrelatie die goed uitgebalanceerd moet zijn. Met de invoering van het “te goeder trouw”-concept is een grote stap vooruitgezet, aangezien een verpletterende meerderheid van de ondernemers die met een gerust gemoed en met inachtneming van het wettelijk kader wenst te ondernemen, niet aansprakelijk wil worden gehouden voor het gedrag van een minderheid die de grenzen van de regelgeving overtreedt.
De ondernemers hebben er behoefte aan opnieuw vertrouwen te krijgen in de overheidsdiensten en dit voltrekt zich bovendien via het stabiele en voorspelbare karakter van de wetgeving die in de lijn ligt van het regeerakkoord. Het ITAA hoopt dat dit zich zal formaliseren door een minimale termijn tussen de publicatie en de inwerkingtreding van de fiscale maatregelen om de burgers en de ondernemingen de tijd te geven om zich met de nodige afstand in deze soms moeilijke oefening, aan te passen en zich in regel te stellen.

   Tags

   • Administratieve vereenvoudiging
   • Belastingen
   • Regeerakkoord
   • economische relance
   • politiek